Persondata
Cookie- og persondata­politik

Introduktion
I den­ne Cook­ie- og Per­son­da­ta­po­li­tik for www.gastro13.dk fin­der du en be­skri­vel­se af, hvil­ke data vi ind­sam­ler og be­hand­ler, hvor­for net­op dis­se data ind­sam­les, og hvad vi an­ven­der dem til. Den­ne Per­son­da­ta­po­li­tik er gæl­den­de for samt­li­ge per­son­li­ge op­lys­nin­ger, du gi­ver os/vi ind­sam­ler om dig, når du er kun­de hos gastro13.dk, el­ler når du be­sø­ger vo­res web­s­i­te gastro13.dk

Dataansvarlig
Den da­ta­ansvar­li­ge virk­som­hed for be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

Webko ApS
Industrivej nord 11
7400 Her­ning
CVR: 39277042

&
Gastro13 APS
Silkeborgvej 36
7400 Herning
CVR:39315327
Når vi be­hand­ler per­son­li­ge op­lys­nin­ger, over­hol­der vi EU’s da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­ning (GDPR) samt de dan­ske per­son­da­ta­ret­li­ge reg­ler, som måt­te være gæl­den­de ef­ter 25. maj 2018.

Har du spørgs­mål til Cook­ie- og Per­son­da­ta­po­li­tik­ken, el­ler må­den vi be­hand­ler dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som er re­gi­stre­ret hos os, kan du ret­te hen­ven­del­se via e-mail: Mail@gastro13.dk el­ler te­le­fon­nr. 29804051

Ønsker du ind­sigt i dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger el­ler me­ner du, at der er re­gi­stre­ret for­ker­te data – el­ler har du an­dre ind­si­gel­ser, kan du også ret­te hen­ven­del­se til os. Du har mu­lig­hed for at få ind­sigt i, hvil­ke data der er re­gi­stre­ret om dig, og du kan gøre ind­si­gel­se mod en re­gi­stre­ring i hen­hold til reg­ler­ne i per­son­da­ta­loven.

Cookies
Når du be­sø­ger web­s­i­tet gastro13.dk, be­nyt­ter vi cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs. En cook­ie er en lil­le tekst­fil, der lag­res i din brow­ser for at kun­ne gen­ken­de din com­pu­ter ved til­ba­ge­ven­den­de be­søg. Cook­i­es hjæl­per os med at se, hvor man­ge der be­sø­ger web­s­i­tet (tra­fik­må­ling), samt hvor­dan bru­ger­ne in­ter­a­ge­rer på web­s­i­tet. Vi be­hand­ler ikke in­for­ma­tion om bru­ge­rad­færd, som kan for­bin­des med be­stem­te per­so­ner. Dis­se data de­les ikke med an­dre par­ter, og den vi­den vi får, bru­ges ude­luk­ken­de til at for­bed­re web­s­i­tet og bru­gero­p­le­vel­sen for dig som be­sø­gen­de. Du kan læse mere om Goog­le Ana­ly­ti­cs-cook­i­es her.

Du kan fra­væl­ge cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs her (Det an­be­fa­les ikke).

Cook­i­es slet­ter sig selv ef­ter et vist an­tal må­ne­der (kan va­ri­e­re), men de for­ny­es ef­ter hvert be­søg. Ønsker du at slet­te el­ler blo­ke­rer cook­i­es, kan du se en vej­led­ning her.

Indsamling af personlige oplysninger
Er du kun­de og kon­tak­ter du os fra web­s­i­tet el­ler via link fra et an­det web­s­i­te, ind­sam­ler vi føl­gen­de al­min­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig via be­stil­lings­for­mu­la­ren: Dit navn, din email adres­se, dit te­le­fon num­mer, den virk­som­hed du ar­bej­der for samt den med­del­se som du skri­ver når du ud­fyl­der vo­res for­mu­la­rer.

Per­so­nop­lys­nin­ger af­gi­ves al­drig til tred­je­part med min­dre du selv ud­tryk­ke­ligt gi­ver til­sagn her­til.

Vi ind­sam­ler ikke sær­li­ge ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (føl­som­me op­lys­nin­ger) om dig.

Behandling af personlige oplysninger
Vi be­hand­ler kun per­son­li­ge op­lys­nin­ger i det om­fang, det er nød­ven­digt, f.eks. når man bli­ver op­ret­tet som kun­de. Det kan f.eks. være nød­ven­digt for, at vi kan op­fyl­de vo­res for­plig­tel­ser i hen­hold til af­ta­ler og til­knyt­te­de ydel­ser. Det kan også være for at leve op til de for­plig­tel­ser, vi har som dansk virk­som­hed, hvor vi er om­fat­tet af dansk lov­giv­ning.

Per­son­li­ge op­lys­nin­ger skal for­stås som de­fi­ne­ret i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen.

Vi la­ver in­gen pro­fi­le­ring af dig og mis­bru­ger ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger. Vi vi­de­re­gi­ver des­u­den ikke dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger uden dit samtyk­ke, med­min­dre vi er for­plig­tet til det i med­før af lov­giv­nin­gen.

Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

  • Fremsende fakturaer eller kontrakter.
  • Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
  • Udføre dine ordrer og levere services og ydelser. Håndtere administration din hjemmeside eller webshop.
  • Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via mail.
Er der noget vi kan hjælpe med?

Vegetarisk nytårsmenu

Appetizer

Sprøde tapiokachips
Med fermenteret hvidløgsmayo, ”rogn”, hjemmesylt & tallerkensmækkere

Forret

Urtepaneret mozzarella (L)
Serveret med kraftfuld tomatsauce, henkogte tomater, tomatstøv, estragonolie, glaskål & fennikelskud
Hertil surdejsbrød med pisket smør(L)

Mellemret

”Skaldyrssouffle” lavet på grønt & tang
Serveret med fløde & citronsauce, limesne, jordskokker, danske æbletern, sprødt brød & ærteskud (L,G)

Hovedret

Sprød selleri
Serveret med pommes anna, confiteret porre, pastinakpuré, vegetarglace med trøffel & portvin, syltede solbær & ribs samt radiseskud fra Engesvang (G,L)

Gateau marcel

Med mørk valrhona chokolade, passionsfrugtsorbet, kirsebær broken gel, havtornsskumfiduser, frisk kørvel & sprødt crunch (G,L)

(Vælg antal vegetar kuverter under “Tilvalg”, “Vegetar alternativ”, når du bestiller menuen)

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Udfyld formularen og vi vil besvare din henvendelse indenfor 24 timer på hverdage.